soutěž
Fotovoltaika, Komunitní energetika, Zprávy z rurální energetiky

Lex OZE I aneb co nového v komunitní energetice

18. ledna 2023 podepsal prezident republiky tzv. LEX OZE I., správně řečeno novelu energetického a stavebního zákona. O pět dní později byl tento zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 10 pod číslem 19/2023 Sb. O této novele se mluví jako o jednom ze zásadních kroků, díky němuž se konečně „začaly lámat ledy“ v komunitní energetice v ČR. Výrazným způsobem by měl usnadnit rozvoj lokální a obnovitelné energetiky v naší zemi. O čem všem tato novela pojednává, se pokusíme rozvinout v přehledném shrnutí.

1. Licence a stavební povolení

Licenci na výrobu elektřiny nepotřebujete při instalovaném výkonu elektrárny nižším než 50 kW.

Stejný limit je stanoven i pro stavební povolení a ohlášení stavby dle stavebního zákona.

elektrárna do 50 kW instalovaného výkonu

bez stavebního povolení a licence na výrobu elektřiny

Za OBEC 2030 kvitujeme tento krok, který zjednoduší výstavbu malých zdrojů na budovách obecních úřadů, čistíren odpadních vod, školských zařízení i dalších budov. Přesto však doufáme, že pro další rozvoj komunální či komunitní energetiky bude v budoucnosti legislativa stanovena ještě liberálněji. Licenci pro výrobu elektřiny si dovedeme představit jako nutnost jen v tom případě, kdy obchodování s elektřinou je cílem projektu. Buduji-li čistě pro pokrytí vlastních potřeb (či potřeb komunity), nejedná se o obchod a licence by neměla být ohraničena instalovaným výkonem, ale množstvím přetoků do sítě. Čili například, pokud 80% a více vyrobené elektřiny spotřebuji v rámci svojí komunity, nepotřebuji licenci ať je instalovaný výkon jakýkoliv. Stavební povolení by mělo respektovat primárně statiku budovy, nikoliv instalovaný výkon (například výkon rozměrově stejných solárních panelů roste s vývojem technologie, stejně velké a těžké panely mohou mít za pár let dvojnásobný výkon oproti současným, nehledě na fakt, že se nemusí vůbec jednat o panely, ale pravděpodobněji o integrální součást krytiny). Jinými slovy, krůček dobrý, děkujeme, ale těšíme se na skutečný krok.


2. Definice veřejného zájmu

V procesu povolování výstavby obnovitelných (a nízkouhlíkových) zdrojů energií je jejich budování považováno za veřejný zájem rovný zájmům ostatním.

Obnovitelné a nízkouhlíkové zdroje

jsou budovány ve veřejném zájmu

Dosud platilo, že v rámci povolovacích řízení AUTOMATICKY převážily energetiku jiné veřejné zájmy (např. zájem o ochraně životního prostředí). Novelou zákona se říká, že toto automatické převážení jiných zájmů nad zájmem občanů zatopit si v domě, či ohřát teplé jídlo za přijatelné ceny energií, již nadále nebude akceptováno. Neznamená to, že zájem energetiky naopak automaticky převáží nad zájmy ostatními, ale tím, že jim byl dán na roveň se docílí toho, že zájem energetiky bude spravedlivě posuzován v kontextu konkrétní lokality a jejích specifických potřeb. Dále je to na nás všech, jakou diskusi o tomto zájmu ve veřejném prostoru povedeme. Jakou jí dáme důležitost.

V programu OBEC 2030 transparentně lobujeme za chápání komunitní energetiky jako základní lidské potřeby a efektivním sociálním programu pro boj s (nejen) energetickou chudobou. Možnosti decentralizované energetiky bereme jako daleko lepší sociální program, než prosté přerozdělování dávek. „Malá“ energetika vede nejen k úsporám, ale i k edukaci občanů, zvýšení jejich veřejné angažovanosti i pochopení principu společné zodpovědnosti. Proto stojíme o to, aby ve veřejné diskusi o veřejných zájmech hrála energetika co největší prim.


3. Veřejná technická infrastruktura

Pro realizaci výrobny energie z obnovitelných zdrojů není nutné měnit územní plán. Pro tyto výrobny není potřeba vyhrazovat v územním plánu specifické území.

Výrobna energie z OZE

je veřejnou technickou infrastrukturou

Výrobny energie z OZE nově patří do veřejné technické infrastruktury dle definice stavebního zákona. Znamená to, že pro ně není nutné vyhrazovat specifické lokality v územním plánu. To je velmi dobrá zpráva, která v mnohém zjednoduší proces budování větších fotovoltaických elektráren, ale také větrných parků, případně i dalších zdrojů obnovitelné energie. Tím zdaleka nepadají všechny bariéry zejména pro trestuhodně zanedbanou výstavbu větrných elektráren v naší zemi. Nicméně, jedná se o první krůček správným směrem. Po letech nečinnosti jsme vyrazili dobrou cestou.


4. Sdílení elektřiny v bytových domech

Na střeše jednoho bytového domu je možné umístit elektrárnu a z ní vyrobenou elektřinu sdílet podle předem určeného alokačního klíče.

Bytové domy

První reálný krůček ke komunitní energetice

Tato novinka není součástí LEX OZE I, ale již od 1. 1. 2023 platné novely vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která je v dikci Energetického regulačního úřadu. Přesto do přehledu přidáváme, pro její aktuálnost a kompatibilnost s legislativními změnami, byť de jure není s nimi spojena. Jedná se o první opatření v republice, které umožňuje více vlastníkům vybudovat společný zdroj energie a stanovit si vlastní alokační klíč k jejímu sdílení mezi sebou. Je totiž nutné si uvědomit, že v bytovém domě se zpravidla vlastníci jednotek nenacházejí v té době, kdy se elektřina na jeho střeše vyrábí (jsou totiž v práci). Nemusí se to týkat všech (důchodci, rodiče s dětmi apod.), avšak všech se týká společný klíč, který stanoví, komu přes den vyrobená elektřina náleží a kdo z ní má jaký benefit. Tato novinka mimochodem umožní vybudovat společný zdroj i tam, kde by s jeho instalací nesouhlasili někteří vlastníci bytů. Zároveň umožňuje těm, kteří se podílejí, zachovat si vlastního dodavatele elektřiny. Jedná se nezpochybnitelně o správný krok ke komunitní energetice. V programu OBEC 2030 se ovšem těšíme především na ty kroky následující – kdy bude možné sdílet elektřinu nejen v rámci jednoho bytového domu, ale v rámci širšího společenství, jehož součástí mohou být městské budovy jako radnice, sportovní hala, bazény, ale i objekty místních podnikatelů a zemědělců a v neposlední řadě rodinné domy.

LEX OZE Inovela zákonaobec2030

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote