soutěž
Dobrá praxe, Soutěž, Soutěž - 3. ročník 2023, Voda

Salvátorský rybník v Přerově nad Labem: oáza pro záchranu ohrožené ryby i komunitní život

Salvátorský rybník v Přerově nad Labem, zhruba 1200 hlavé obci ve Středočeském kraji (okres Nymburk) který má hluboké kořeny v historii obce, nyní září jako vzorový projekt spojující člověka s přírodou. Jeho význam leží nejen v krajinotvorné funkci, ale i v jeho klíčové roli v ochraně životního prostředí. Environmentální přínos projektu jej polnohodnotně zařazuje mezi soutěžící 3. ročníku OBEC 2030.

Komunitní aspekt projektu v Přerově nad Labem

Salvátorský rybník se stal místem, kde se místní obyvatelé setkávají a spojují. Tento projekt zahrnuje komunitní místa pro různé druhy akcí, a to jak veřejné, tak soukromé. Toto propojení lidí má však i hlubší význam – vytváří se tím silnější komunitní pouta a podpora sousedských vztahů.

Slavnostní otevření rybníku za přítomnosti hejtmanky Středočeského kraje, místopředsedkyně sněmovny, ředitele ZOO Praha a tvůrců projektu.

Přírodní břeh a biotop

Jedním z význačných prvků projektu je přírodní břeh rybníka s biotopem. Tato oblast funguje jako ekologická oáza, která přibližuje přírodu místním obyvatelům. Můžeme zde pozorovat místní ekosystém v akci a sledovat přírodní procesy, což podněcuje ekologickou gramotnost a ochranu místní biodiverzity. 

Nově vzniklý kontinuální prostor propojuje zastavěnou a přírodní část centra obce nabízející tři jedinečné atmosféry umožňující různé způsoby trávení volného času,“ osvětluje projekt starosta Přerova nad Labem, Jiří Beneš.Jednak slouží jako komunitní místo pro setkávání a pořádání obecních, veřejných, soukromých a rodinných akcí. Dále břehová hrana jako parková náplavka (pobytový břeh) pro relaxaci, koupání a tzv. sousedská setkávání. A nakonec přírodní břehová hrana s biotopem sloužící jako poznávací přírodě blízká lokalita.

Unikátní urbanistické řešení zabraňuje negativním vlivům suburbanizace nabídkou vhodného veřejného prostoru pro aktivizaci komunitního života v obci a iniciaci pozorování přírodních a přírodě blízkých procesů. 


Bezbariérový přístup pro všechny

Projekt kladl důraz na bezbariérový přístup k vodní ploše, což znamená, že tento přírodní klenot je dostupný pro všechny, včetně lidí se zdravotním postižením. Tato iniciativa vytváří inkluzivní prostředí a umožňuje všem lidem těšit se z přírodního bohatství.

Záchranáři genomu Karase obecného

Nejzajímavějším ekologickým aspektem projektu je role rybníka při záchraně genomu Karase obecného. Spolupráce s odborníky z ZOO Praha, Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích a SMS ČR umožnila vypustit přes sto kusů tohoto ohroženého druhu do rybníka. To nejenže pomáhá zachovat tuto ohroženou rybu, ale také rozšiřuje ekologickou hodnotu tohoto místa.

Karas obecný (Carassius carassius) je rybou považovanou za ohrožený druh, postihují některé klíčové environmentální hrozby. Jedním z hlavních faktorů ohrožení je ztráta přirozených stanovišť. S rozšiřováním urbanizace a zemědělských ploch dochází ke zmenšování a degradaci přírodních prostředí, která karas obecný využívá pro svůj život. Ztráta území, jako jsou mokřady, bažiny a přírodní rybníky, omezuje jeho reprodukční úspěšnost a snižuje dostupnost potravy a úkrytu.

Dalším významným ohrožením je konkurence s invazivními druhy ryb. Některé z těchto invazivních druhů, jako je kapr, mají tendenci rychle se šířit v přirozených vodních ekosystémech a vyvolávají přímou konkurenci s karasem obecným o potravu a prostor. To vede k útlumu a snižuje přežití karase obecného.

Znečišťování vodních toků a nádrží je dalším kritickým faktorem ohrožení karase obecného. Přítomnost toxických látek, jako jsou pesticidy a těžké kovy, má negativní dopad na zdraví a reprodukční schopnost této ryby. Znečištění vod může také narušit potravní řetězec, což ovlivňuje kvalitu potravy pro karase obecného.

Celkově lze říci, že karas obecný je ohrožený zejména kvůli ztrátě svých přirozených stanovišť, konkurenci s invazivními druhy ryb a znečištění vodních prostředí. Je důležité provádět ochranářské a ekologické opatření, která budou směřovat k zachování tohoto druhu a jeho přirozeného prostředí. To může zahrnovat obnovu a ochranu přírodních rybníků, regulaci invazivních druhů a snahy o čistší vody v našich vodních ekosystémech.

Karas obecný. Zdroj fotografie: www.zoopraha.cz, autor Rostislav Štefánek.

Inspirace pro vzdělávání

Místní základní škola využívá rybník a jeho okolí jako inspiraci pro badatelskou výuku. Děti se zde učí o místním ekosystému, rozvíjejí svou vlastní kreativitu výtvarnou výchovou a rozvíjejí zájem o přírodní vědy. Rybník také slouží jako přírodní učebna pro žáky přírodovědného semináře.

Symbióza s životním prostředím

Salvátorský rybník v Přerově nad Labem je modelovým příkladem projektu, který spojuje lidskou společnost s přírodou. Revitalizace nádrže nejenže vytvořila komunitní centrum, ale také posílila místní ekosystém a přispěla k zachování ohroženého druhu ryb. Je to inspirativní příběh o tom, jak můžeme budovat a uchovávat vzájemný vztah mezi člověkem a životním prostředím pro budoucí generace.

biodiverzitaKaras obecnýobec2030soutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote