soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Zprávy z rurální energetiky

Odpadová analýza: jak může změnit pohled na odpadové hospodářství

Starostové českých měst a obcí mají před sebou velkou výzvu – splnit ambiciózní třídící a recyklační cíle. Mnozí z nich však v minulosti udělali v odpadovém hospodářství spoustu dobré práce na jeho zintenzivnění a zefektivnění a propadají pocitu, že další zvýšení na požadovaná procenta vytříděnosti je neřešitelný úkol. Vedle praktické realizace řeší i problém, jak nutné změny komunikovat svým občanům, kteří odevšad slyší, jakým je Česká republika premiantem v třídění. Citlivým tématem je také růst poplatku za odpadové hospodářství pro občany, který je často jedinou možností, jak zefektivnění třídění zafinancovat. 

Zatímco většina měst a obcí České republiky aktuálně zvládá vytřídit nejčastěji 30, 40 nebo v těch lepších případech 50 % komunálních odpadů, již v roce 2025 budou muset vytřídit 60 % komunálních odpadů, v roce 2030 to bude 65 % a v roce 2035 dokonce 70 %. Pro mnohé starosty se tyto cíle jeví jako nerealizovatelné, mají pocit, že odpadovému hospodářství věnovali již spoustu energie a další intenzifikace povede už jen k malým zlepšením. Odpadová analýza obecního komunálního odpadu může být dobrým podpůrným nástrojem pro představitele obce. Dozví se, jakým směrem napnout úsilí a výsledky jim mohou usnadnit komunikaci směrem ke všem zastupitelům obce i občanům.

Práce s občany je totiž nedílnou součástí dobře fungujícího odpadového hospodářství, stejně jako dobře navržený systém a moderní vybavení. Obec by měla umět dobře vysvětlit, proč je potřeba odpad třídit a jak to správně dělat. Občany je nutné také dobře motivovat. Pokud pochopí, že odpadové hospodářství je nákladná záležitost, mohou lépe akceptovat zvýšení poplatku za odpady či změnu systému na více motivační – čím lépe třídím a čím méně odpadu produkuji, tím méně také platím. V přímé konfrontaci s výsledky analýzy odpadů se také těžko oponuje opatření obce zavést oddělený sběr kuchyňského odpadu, zajistit door to door odvoz plastu nebo prodloužit interval pro svoz směsného komunálního odpadu.

Dlouhé roky slýcháme z médií o tom, že Česká republika je premiantem v třídění odpadu a že naše odpadové hospodářství by nám mohla závidět leckterá země západní Evropy. Jak je tedy možné, že i přes takovou obecně rozšířenou představu jsme natolik vzdáleni od cílů, které budeme muset plnit už v blízkých několika letech? Pokud je tvrzení o Českém premiantství v třídění odpadu pravdivé, potom se důkaz bude nacházet na každém rohu, v každé černé popelnici se směsným odpadem. Málo kdo si analýzu ale skutečně udělá, není totiž nic příjemného prohrabovat se cizím odpadem.

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN)

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) se odpadů nebojí a již od roku 2016 v obcích a firmách pravidelně realizuje odpadové analýzy a může se tak podělit o výjimečnou sadu dlouhodobě sbíraných dat. Je až neuvěřitelné, jak se může představa lidí o Češích, jako precizních třídičích odpadu diametrálně rozcházet se skutečností, která se vám naskytne, když si opravdu dáte tu práci a směsný odpad roztřídíte, kousek po kousku, do posledního smítka. Je zajímavé sledovat, kolik “aha momentů”, údivů a prozření může přinést tak banální věc, jakou je roztřídění směsných odpadů a vnesení transparentnosti do toho, co končí v “černé díře” popelnice na směsné odpady.

Foto výsledku jedné z odpadových analýz - směsný komunální odpad, který do popelnice patřil, je v pravém horním roku v černých pytlích (nerecyklovatelná směs) a červených pytlích (hygienické potřeby). Zbylý odpad bylo možné vytřídit.

Když vyjdeme z těch nejvíce aktuálních informací a uděláme si vážený průměr analýz směsného komunáloního odpadu v obcích za rok 2022, které realizoval INCIEN, tak zprůměrováním 15 analýz z 11 obcí se dostaneme k poměrně zajímavým datům. Celková hmotnost analyzovaného odpadu byla 3 724 kg, s průměrnou hmotností vzorku 248 kg. Z celkového objemu směsného odpadu bylo možné vytřídit k recyklaci 72,5 % a pouhých 27,5 % odpadu opravdu patřilo do černé popelnice. Téměř ¾ veškerého odpadu mohlo skončit jako komodita nebo odevzdáno k dalšímu zpracování na sběrném dvoře – jako třeba textil nebo stavební odpad. 

Tímto způsobem prezentované číslo vypadá dost neuvěřitelně a je v příkrém rozporu s tím, co si většina obyvatel o efektivitě odpadového hospodářství myslí. Když totiž přebraný, zvážený a již zaevidovaný odpad ještě vyskládáte na zem a naaranžujete ho po jednotlivých komoditách, tak se pravda o českých odpadových premiantech ukáže v celé své nahotě, jako v pohádce o králi, který měl kouzelné šaty jen do doby, než se na něho někdo podíval a pojmenoval jeho situaci přesně tak, jaká je. Když vyskládáte obsah černé popelnice po jednotlivých komoditách zjistíte, že směsný odpad a hygienické potřeby, které do černé popelnice opravdu patří se vám krčí na malé ploše někde v rožku a podstatnou část plochy zabírají biologicky rozložitelné odpady, plasty všeho druhu, PET lahve, plechovky, textil atd. Při tomto pohledu člověk nevěřícně kroutí hlavou, kolik cenných surovin nenávratně končí znehodnocených na skládkách odpadu, den co den, po dlouhé roky, tisíce, miliony, desítky milionů tun.

Odpadová analýza v obci Trojanovice

Samotný průběh odpadové analýzy je výborným edukačním programem pro žáky místních základních škol na všech stupních. Vedle přímého pohledu na průběžné výsledky si mohou poslechnout odborný výklad a ptát se na rozličné otázky. Obce mohou odpadovou analýzu využít jako zajímavý edukační program pro žáky a veřejnost, proto je možné ji zrealizovat v rámci nějakého významného obecního dne. Může být součástí Dne Země, dne otevřených dveří na odpadovém dvoře, úklidového dne v obci či jiného z významných dnů, které se pojí s nějakým společenským programem.

Co se týče výsledků odpadových analýz, prakticky ve všech případech v SKO převládaly biologicky rozložitelné odpady, které v průměru za rok 2022 tvořil v analýzách INCIEN 38,4 % hmotnosti, z čehož 8,1 % byla zahradní zeleň a 30,3 % kuchyňský bioodpad. Pokud bychom tento výsledek vztáhli na množství směsného komunálního odpadu vyprodukovaného za rok v celé České republice, potom jen kuchyňský bioodpad tvoří z těch 2,8 mil. tun SKO cca 850 tis. tun. Pokud bychom všechen tento kuchyňský bioodpad využili v bioplynových stanicích, získáme z něho 63 mil. m3 biometanu, ekvivalentu zemního plynu, což odpovídá spotřebě zemního plynu přibližně 75 tis. průměrných domácností. Místo toho tento bioodpad hnije na skládkách a skládkový plyn uniká do atmosféry.

Co taková analýza obnáší? Z pohledu obce stačí najít vhodné místo k realizaci analýzy – zpevněná plocha, ideálně s přístřeškem a zázemím v blízkosti a přibližně 300 kg směsného komunálního odpadu z lokalit, které chceme analyzovat. Volitelně potom může obec domluvit s místní školou, aby v určené časy přivedla své žáky, aby se na výsledky analýzy podívali a poslechli si zajímavé informace z oblasti odpadového hospodářství.

Odborný výklad pro žáky místní základní školy během odpadové analýzy v obci Trojanovice

Autor: Petr Novotný, INCIEN

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote