soutěž
Komunitní energetika, Zprávy z rurální energetiky

Energetická komunita: úvod

Energetická komunita je druhem společenství, definovaným společnou výrobou, sdílením, distribucí, řízením i monitoringem a účetními operacemi souvisejícími s energetikou (především elektřinou a teplem). Její esenciální podstatou je angažovaná participace místní komunity – obcí, občanů, živnostníků, firem, veřejných organizací. Ti všichni by se měli podílet na čtyřech základních složkách komunitní energetiky, jimiž jsou:

  • Společné vlastnictví výrobních prostředků – zdrojů elektřiny a tepla. Nikoliv však pouze systémem „každý na svém“, ale také kolektivně. Například fotovoltaické elektrárny vlastněné komunitou na střechách veřejných budov či podniků.
  • Sdílení vyrobené energie – elektřina a teplo se v takovémto systému nevyrábí primárně za účelem zisku, ale za účelem pokrytí základních lidských potřeb. Hovoříme o nároku uvařit si teplé jídlo a zatopit si v zimních měsících. Proto se nepočítá s prodejem elektřiny do sítě distributora, ale s využitím v budovách a na odběrných místech členů komunity. A to i v případě, že se zdroje na jejich pozemku vůbec nenachází.
  • Distribuce energie – v nejčastěji diskutovaném návrhu systému komunitní energetiky se počítá s využitím stávající infrastruktury. To ale má jednu podmínku a sice snížení distribučních poplatků tak, aby pokryly jen tu část využité soustavy, která je doopravdy využita. Alternativní metodou je vybudování vlastní distribuční sítě. Nejedná se o nereálný krok. Příkladem budiž Horní Jiřetín v Krušných horách, kde vlastní lokální distribuční soustavou už disponují, či Trojanovice v Beskydech, kde se k takovému kroku chystají.
  • Monitoring a účtování – předpokladem vzniku energetické komunity je možnost monitorovat množství vyrobené a spotřebované energie (na všech participujících odběrných místech) a účtovat si ji mezi sebou. K takovému kroku je možné založit vlastní společnost obchodníka s energiemi.

Družstevnictví a právní formy energetických komunit

Jádrem toho všeho je, že o jednotlivých bodech a jejich náplni nerozhoduje nějaký ředitel společnosti či její představenstvo. Energetická komunita se vyvíjí podle přání jejich členů. Aplikuje princip participativního plánování. Jako o jedné z vhodných forem se diskutuje o družstevnictví, které v našich poměrech nese nelibou nálepku z minulého režimu. Kořeny družstevnictví ovšem sahají daleko dále. Jeho prvopočátek vůbec nesahá do zemí bývalého komunistického bloku, ale do Anglie. První české družstvo vzniklo ještě za starého císařství a to dokonce předtím, než nastoupil František Josef I. na panovnický trůn. Jedná se o formu společného podnikání, kde podíl a rozhodující pravomoci jsou nastaveny jiným mechanismem, než výší finančního vkladu jednotlivých členů. Družstva jsou tak sociálně spravedlivější formnou podnikání, než například akciové společnosti. Ostatně, myšlenka družstevnictví vznikla s vidinou záchranné sítě pro sociálně slabé a teprve později začala fungovat jako efektivní forma podnikání střední třídy. Obě dvě funkce může plnit i v energetice budoucnosti. Družstevnictví je dnes v energetice hojně využívanou formou právní subjektivity například v Belgii či Francii.

Družstevnictví samozřejmě není jedinou myslitelnou formou právní subjektivity energetických společenství. Podle připravované definice by se nemělo jednat o formu čistě komerční (akciová společnost, společnost s ručením omezeným), protože důvodem existence energetické komunity primárně není zisk. Formy zapsaného spolku, obecně prospěšné spolkečnosti a další jsou rovněž velmi reálné. Záviset bude na konkrétních aktérech v konkrétní lokalitě a také na podmínkách a cílech, které si stanoví. Formu družstevnictví doporučujeme při těchto úvahách minimálně vzít v potaz.

Kombinace zdrojů výroby

Dalším klíčovým prvkem většiny energetických komunit bude kombinace zdrojů výroby energií. Nepočítá se s nahrazením jednoho centrálního zdroje jiným (byť třeba ekologičtějším), nýbrž o kombinaci vícero zdrojů. Může jimi být slunce, voda, vítr, biomasa, ale i energie zemského jádra nebo (last but not least) odpad. To má následující důvody:

Kombinace více zdrojů výroby energie umožňuje optimálně využít potenciál regionu. Místní zdroje by měly vyjít levněji než „dovoz“ energie ze zdrojů vzdálených. Elektřina a teplo se tak stávají „regionálním produktem“, byť nutně o tuto trademarkovou značku nemusejí usilovat.

Kombinace více zdrojů výroby má nespornou výhodu i v tom případě, kdy jeden zdroj se stane (dočasně nebo i trvale) nedostatkovým. Příkladem budiž švédská zařízení na energetické zpracování odpadu (ZEVO), které sice ekologickým způsobem vyráběly energii, avšak zvýšená ochota Švédů třídit, recyklovat a repasovat odpad způsobila, že některá ZEVO nemají „čím krmit“. Jedná se o příklad extrémní, ale velmi dobře se může stát, že po významné časové období najednou nebude dostatečně svítit slunce, foukat vítr, či poteče méně vody v řece. Některé zdroje výroby tak mohou dočasně vypadnout, s tím je potřeba v obnovitelné energetice počítat. Proto je potřeba mít k dispozici i zdroje jiné, které v té době část energie zabezpečí.

Obrázek zachycuje instalaci fotovoltaické elektrárny v obci Žernov na střechu technické budovy. Komunitní energetika bude mimo jiné o těchto malých řešeních. Zdroj: archiv obce Žernov
energetická komunitakomunitní energetikaobec2030

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote