soutěž
Dobrá praxe, Soutěž, Soutěž - 3. ročník 2023, Voda, Zprávy z rurální energetiky

Čištění odpadních vod přírodě blízkým způsobem v obci Nevřeň

Nakládání se splaškovými i dešťovými vodami je diskutovaným tématem většiny obcí. V obci Nevřeň v Plzeňském kraji šli netradiční cestou. Přepady ze septiků a malých domácích čistíren odpadních vod z nemovitostí ústí do jednotné kanalizace. Ta odvádí mechanicky předčištěné odpadní vody do soustavy dvou biologických rybníků – vodních nádrží. Jejich hloubka a plocha hladiny je přizpůsobena stupni znečištění odpadní vody.

Obec Nevřeň se projektem dostává mezi soutěžící 3. ročníku OBEC 2030.
Za text děkujeme starostce obce Nevřeň, paní Štěpánce Bejčkové
.

Technické řešení biologického šištění odpadních vod v obci Nevřeň

Stávající jednotná kanalizace byla před vyústěním do vodního toku Třemošná přerušena a napojena do nově vybudované odlehčovací komory. Průtok odpadních vod se odvádí do štěrbinové nádrže, kde dochází k dalšímu mechanickému čištění, usazování a vyhnívání kalu. Hlavní biologické čištění probíhá následně v kyslíkatém prostředí stabilizační nádrže. Přísun kyslíku zajišťuje prostup přes hladinu a protékání vody skrz rybník do meandrovitého potůčku. Potůček zajišťuje stabilnější prokysličení protékající odpadní vody až do periodickě tůně. Ta slouží k finálnímu dočištění vody před zaústěním do toku Třemošná. Vyšších dešťové průtoky odtékají z odlehčovací komory mimo štěrbinovou a stabilizační nádrž přímo do dočišťovacího koryta a dále přes periodickou tůň do toku Třemošná. Související příbřežní zeleň a vodní plochy vytváří příjemné prostředí funkčně i esteticky zapadající do původní krajiny.

Oplocená štěrbinová nádrž a stabilizační nádrž s měrným profilem a vtokem do meandru

Kromě čištění odpadních vod napomáhá projekt samozřejmě i zadržování vody v krajině. Systém rybníků zadrží i případné havarijní úniky škodlivých látek do vodoteče.

Odpovědnost majitelů

Dalším přínosem realizovaného projektu je odpovědnost majitelů nemovitostí za splaškové vody. V obci se zvýšila frekvence vývozů zatím nenapojených nemovitostí (tj. těch, které mají žumpy). Vlastníci nemovitostí s žumpami jsou povinni obci dokládat vývozy žump v množství odpovídajícím počtu obyvatel v nemovitosti. Eliminovaly se tak situace s přečerpávámím žump do kanalizace i historicky přímému napojení. S případným únikem splaškových nepředčištěných vod si systém poradí a zamezí jejich přímému vtoku do vodoteče.

Náklady na vývozy navíc motivují obyvatele k budování předčistících zařízení (septiků nebo ČOV). To v konečném důsledku povede k minimalizaci žump v nemovitostech. Jednotlivé nemovitosti jsou provozně i finančně spoluodpovědné za likvidaci vyprodukovaných odpadních vod a snižují provozní náklady, které nese obec. Pokud jdou spaškové vody přes vlastní čistírny, nedovolí si jejich vlastníci tam vypustit cokoliv, co by jim čističku zlikvidovalo.

Meandr ukončující periodická tůň vtékající přes měrný profil do vodoteče

Ekonomika malé obce

Biologické rybníky v Nevřeni ukazují, jak investičně i provozně ekonomicky je možné únosně řešit čištění odpadních vod pro malou obec. Navíc počítá s provozní i finanční odpovědností obyvatel za vlastní splaškové vody. Celý systém včetně příbřežní zeleně, kromě schopnosti zadržovat vodu v krajině, také celkově vylepšuje životní prostředí v obci. Zlepšuje kvalitu vody v toku Třemošná a umožňuje rozvoj biodiverzity v celé údolní nivě.

Text: Štěpánka Bejčková, starostka obce Nevřeň

Nevřeň

Okres Plzeň-Sever, Plzeňský kraj
Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote