soutěž
Soutěž, Soutěž - 3. ročník 2023, Voda, Zprávy z rurální energetiky

Hydrické biocentrum s litorálem v obci Nové Sady na Vysočině

Malé obce po celé České republice se snaží najít kreativní způsoby, jak zlepšit životní prostředí ve svém okolí. Na místě dnešního unikátního biotopu v obci Nové Sady se původně nacházela „obyčejná“ louka. Ničemu nepřekážela, ale její prostor se dal vzhledem k zadržování vody v krajině i návratu biodiverzity využít daleko lépe. Novosadští se nebáli vystoupit z řady. Z louky vytvořili naprosto nevšední hydrické biocentrum, které rozhodně zasluhuje pozornost, a to nejen v soutěži OBEC 2030, jejíhož 3. ročníku se účastní.

V Nových Sadech jsme se rozhodli udělat něco skutečně zajímavého pro naši obec a její životní prostředí,“ říká starostka Čestmíra Řezaninová s nadšením. Společnými silami vytvořili občané hydrické biocentrum s rozsáhlým litorálem a mnoha drobnými doprovodnými prvky. Pokud vás zajímá, co je hydrické biocentrum nebo litorál, čtěte prosím dál.

Hydrické biocentrum

Hydrické biocentrum je termín používaný pro označení specifického prostoru nebo zařízení, které je navrženo a vybudováno s cílem podporovat a chránit vodní ekosystémy a biodiverzitu. Jedná se o uměle vytvořenou oblast, která slouží jako životní prostředí pro vodní organismy a přírodní společenstva.

Hydrická biocentra mají za cíl zlepšit stav vodního prostředí, posílit ekologické funkce vodních ekosystémů a přispět k ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů. Tyto oblasti mohou zahrnovat rybníky, tůně, mokřady, mrtvá ramena, bažiny nebo jiné vodní plochy.

Hydrická biocentra mají také ekologické a rekreační využití. Místní obyvatelé mohou tato zařízení využívat pro rekreaci, například rybaření, pozorování ptáků, turistiku nebo prostě relaxaci v přírodě. Tímto způsobem se hydrická biocentra stávají nejen ekologickým přínosem, ale také přinášejí sociální a ekonomické výhody pro místní komunitu.

Litorál a další prvky biocentra Nové Sady

Hydrické biocentrum obce Nové Sady zahrnuje několik různých částí. Hlavní část tvoří rybník o ploše 1,48 hektaru. K němu přiléhá litorální část s plochou 0,67 hektaru, která slouží jako přechodová zóna mezi vodou a pevninou. Litorál je termín používaný v biologii a ekologii a označuje přechodovou oblast mezi vodním prostředím (např. rybníkem, jezerem, řekou) a pevninou (břehem). Tato oblast plní důležité funkce z hlediska biodiverzity a ekosystémových funkcí. Bývá bohatá na život, protože se zde živočichové nachází mnoho druhů potravy, ale i útočišť. V litorálu se vyskytují různé rostliny a živočichové, jako jsou vodní rostliny, ryby, obojživelníci, ptáci a další vodní živočichové. Je také často významným hnízdištěm a migračním koridorem pro ptáky.

Dalším zajímavým prvkem je ostrov o rozloze 310 metrů čtverečních, který byl vytvořen z odpadních zemin. Kromě toho tu najdeme ještě tůň o velikosti 100 metrů čtverečních a mrtvé rameno o rozloze 490 metrů čtverečních.

Celý rybník o rozloze 2,15 hektaru se dělí na dvě propojené, ale samostatné části. Hlavní část rybníka je mělká a mezi ní a litorální částí najdete zemní hráz. Pravý břeh obohacuje ostrůvek s pozvolnými svahy z odpadních zemin. Pod hrází rybníka, po levé straně odtokového koryta, můžete spatřit zbytkovou plocha využitou jako tůň. A nezapomeňme na mrtvé rameno, které vytváří jakousi oboustrannou rozlivovou oblast.

Celkově zde bylo vybudováno 2,5 hektaru nových biotopů, které mají pozitivní vliv na životní prostředí. V této lokalitě můžeme potkat několik vzácných druhů ptáků, jako je čáp černý, volavka popelavá a ledňáček říční. Na tahu sem zavítají také bahňáci, například čejka chocholatá, pisík obecný, vodouš kropenatý a bekasina otavní. Z obojživelníků zde najdeme ropuchu obecnou, skokana hnědého a zeleného.

Komunitní péče o krajinu v obci Nové Sady

Obec Nové Sady nezůstala jen u tohoto ukázkového biocentra. V roce 2022 provedla také revitalizaci vodního toku Bitýška a vrátila jej do historického stavu.

Obec se také věnuje výsadbě stromů. V roce 2011 se občané zapojili do výsadby lipové aleje podél cesty k památné borovici. Každá rodina si zaplatila svůj strom a při hromadném sázení si ho sama zasadila. Obec přispěla financováním potřebného materiálu pro výsadbu. V roce 2023 proběhla další výsadba stromů v lokalitě biocentrum U Víru a cesty do Chobůtek. „Na podzim letošního roku je plánována další výsadba stromů podél cesty do vodárny a na cestu do Chobůtek,“ těší se starostka Čestmíra Řezaninová.

Výstavba těchto projektů probíhala ve spolupráci s občany Nových Sadů, což vedlo k jejich zvýšenému zájmu o okolní prostředí. Místní občanské sdružení Nebštych, které se zabývá rybařením a péčí o krajinu, se díky tomu výrazně posílilo. „Každý malý ekologický krok může přispět k lepšímu vnímání okolního prostředí a přimět další lidi k aktivní ochraně krajiny,“ komentuje starostka Řezaninová.

Obec Nové Sady nám ukazuje, jak mohou malé obce dělat velké věci pro životní prostředí. Jejich snaha a angažovanost jsou inspirací pro nás všechny.

Nové Sady

Okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina
biotopinovativní obecobec2030Vysočina

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote