soutěž
Dobrá praxe, Soutěž, Soutěž - 3. ročník 2023, Voda, Zprávy z rurální energetiky

Revitalizace Jizbické pískovny a posílení biodiverzity

Revitalizace Jizbické pískovny představuje úspěšný projekt, který byl realizován obcí Jizbice ve Středočeském kraji s cílem posílit přirozenou biodiverzitu a ochránit vzácné druhy živočichů a rostlin. Dříve využívaná jako obecní pískovna, tato lokalita se postupem času zarůstala vegetací a vysycháním vodních ploch. Díky finanční podpoře z Operačního programu Životní prostředí a Středočeského kraje byla pískovna revitalizována s důrazem na obnovení mokřadního biotopu a biodiverzity prostřednictvím vytvoření vhodných podmínek pro chráněné druhy. V rámci projektu vznikla také okružní naučná stezka, která informuje o bohatství a vzácnosti života v této oblasti. Revitalizace Jizbické pískovny je významným příkladem úspěšné ochrany přírody a jejího dlouhodobého posilování ve prospěch místní biodiverzity.

Projekt revitalizace Jizbické pískovny vznikl jako odpověď na udání občanky ohledně obav z kontaminace spodní vody. Obec Jizbice se bránila těmito obviněním a ve spolupráci s odborníky začala zkoumat a monitorovat živočišné a rostlinné druhy v této lokalitě. Starostka Eva Pacltová přiznává, že v té době byli překvapeni bohatstvím a vzácností života, které zde objevili. To podnítilo jejich snahu o pomoc a obnovu tohoto jedinečného ekosystému. „Vůbec jsme netušili, že v Jizbicích máme takovou vzácnost a že některé z žijících druhů jsou na červeném seznamu,“ říká starostka Eva Pacltová.

Historie projektu revitalizace pískovny Jizbice

Dříve byste v lokalitě našli obecní pískovnu. Těžba písku však ustala v 70. letech minulého století. V důsledku vysoké hladiny spodní vody se v terénních sníženinách vytvořily vodní plochy, které se staly biotopem pro mokřadní ekosystém. V lokalitě nalezli odborníci pět zvláště chráněných druhů obojživelníků. Konkrétně čolka obecného, čolka velkého, kuňky ohnivého, skokana skřehotavého a skokana štíhlého.

Fotografie z průběhu revitalizace pískovny Jizbice

V roce 2017 provedli odborníci přírodovědný průzkum, který posoudil možná opatření pro obnovu biodiverzity v lokalitě. Průzkum odhalil výskyt deseti druhů rostlin zapsaných na Červeném seznamu ohrožených rostlin ČR. Cílem projektu bylo obnovení mozaiky biotopů s převahou písčin a mokřadů, zachování enkláv s porostem dřevin a vytvoření vhodných podmínek pro druhy vázané na písčiny a mokřady.

Pro revitalizaci byly provedeny některé opatření, jako obnova mokřadů, tůní a odstranění náletových dřevin. Cílem bylo obnovit mozaiku biotopů s převahou pískovin a mokřadů a zachovat enklávy s porostem dřevin. Revitalizace vytvořila vhodné podmínky pro druhy vázané na pískoviny a mokřady. Předpokládá se nárůst populace i obnovu druhů, které v této oblasti vymizely.

Naučná stezka

V rámci revitalizace byla také vybudována naučná stezka, která informuje veřejnost o lokalitě a představuje různé druhy živočichů, rostlin a hub. Stezka má sedm zastávek s otáčivými tabulkami, které nabízejí informace o savcích, dřevinách, houbách, ptácích a dalších přírodních druzích. Na stezce je také hadiště, které slouží jako líhniště, zimoviště a úkryt pro plazy.

Tůně s naučnou stezkou

Revitalizace Jizbické pískovny s mokřady a tůněmi přinesla obnovu přírodního prostředí, vytvoření vhodných podmínek pro živočichy a rostliny vázané na písčiny a mokřady. Významným počinem pro život obyvatel je zpřístupnění lokality veřejnosti prostřednictvím naučné stezky. Projekt přispěl k ochraně biodiverzity a posílení ekosystému.

Jizbice

Okres Nymburk, Středočeský kraj
biodiverzitainovativní obecJizbiceobec2030revitalizace pískovnysoutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote