soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, energetický management, Fotovoltaika, Komunitní energetika, místní energetická koncepce, Soutěž, Soutěž - 3. ročník 2023, Zprávy z rurální energetiky

Energeticky (téměř) soběstačná obec Klučenice

Obec Klučenice aktivně směřuje k dosažení energetické soběstačnosti. Tento proces zahrnuje několik klíčových kroků, které mají za cíl snížit náklady na energii, minimalizovat negativní vliv na životní prostředí a podpořit místní ekonomiku. Mezi tyto kroky patří instalace fotovoltaických elektráren na místních budovách, využití bioplynové stanice a vytápění štěpkou z místních lesů. Obec Klučenice tak poskytuje inspiraci pro ostatní komunity, které se také snaží nalézt udržitelná řešení pro energetiku a ochranu přírody. Není tak divu, že s takovým přístupem se přidává k soutěžícím 3. ročníku OBEC 2030!

Následujme nyní tuto obec na její cestě k energetické nezávislosti a podívejme se podrobněji na jednotlivé prvky jejího plánu.

Vytápění obce – Bioplynová stanice a Štěpka

Bioplynová stanice je jedním z klíčových prvků obecního energetického plánu. Samotná bioplynová stanice je ve vlastnictví místního zemědělského družstva, což znamená, že suroviny jsou pěstovány na místních polích a nejsou přepravovány na dlouhé vzdálenosti. To má několik výhod. První z nich je nižší ekologická stopa díky eliminaci nákladů a emisí spojených s dovozem surovin. Druhou výhodou je podpora místního zemědělství a ekonomiky, což přináší prospěch celému společenství. Bioplynová stanice v Klučenicích má elektrický výkon 703 kW a je v provozu od konce roku 2010. Odpadním teplem je vytápěna obecní školka a obecní byty. „V době výrazného zdražování a důrazu na menší emise jde o velmi zajímavou a rozumnou alternativu. Cena v případě vytápění bioplynovou stanicí je 250 Kč + DPH 10% za 1 GJ, což je velmi velmi slušná cena pro naše občany,“ říká starosta obce Klučenice Václav Vozábal.

Dalším prvkem energetického plánu obce je využití odpadní štěpky k vytápění základní školy. Štěpka je taktéž získávána lokálně, konkrétně z větví, které pochází z obecních lesů nebo od občanů. Tímto způsobem je vytápění ekonomicky efektivní a jen minimálně zatěžuje životní prostředí. Dřevo pro výrobu štěpky je považováno za obnovitelným zdrojem energie, jedná se o dřevo odpadní, a tedy nemá negativní dopad na zásoby dřeva v místních lesích. Stejně jako u bioplynové stanice se také v případě štěpky minimalizují emise spojené s dopravou, protože surovina je získávána přímo ve vlastním regionu.

Sluneční záření jako zdroj energie obce Klučenice

Obec přijala racionální plán na snížení nákladů na energii a udržení cen stočného pro své občany. Tento ambiciózní projekt zahrnuje instalaci fotovoltaické elektrárny na budově místní základní školy (ZŠ) a čistírny odpadních vod (proto se bavíme i o stočném). Devítiletá venkovská škola s asi 60 žáky je významným střediskem, ostatně jako na kterékoliv české vísce. Náklady na její provoz, ostatně jako kdekoliv jinde, jsou vysoké. Obec se rozhodla využít sluneční energii a instalovat fotovoltaické panely na střechu ZŠ, což by mělo pomoci snížit provozní náklady a zvýšit ekonomickou soběstačnost školy. „Jelikož nevíme, co nakonec skutečně přinese tzv. komunitní energetika, chtěli jsme fotovoltaiku pouze na budovách, kde vyrobená elektřina pokryje spotřebu a nevznikne tam žádný přebytek do sítě,“ vysvětluje starosta Vozábal. „Naším cílem není vyrobenou elektřinu prodávat do sítě, ale snížit energetické náklady na provoz ZŠ a ČOV.

Druhým důležitým krokem v energetickém plánu obce je instalace fotovoltaické elektrárny kolem čistírny odpadních vod (ČOV). Tato krokem byla zvolena s cílem snížit náklady na provoz ČOV a udržet ceny stočného pro občany na současných úrovních. Obava z budoucího zvyšování cen stočného byla jedním z hlavních důvodů pro tuto investici.

Pokud se plány na fotovoltaickou elektrárnu na budově ZŠ a ČOV osvědčí a legislativa komunitní energetiky bude příznivá, obec plánuje vybudovat ještě větší fotovoltaickou elektrárnu na střeše tělocvičny. Tato elektrárna by mohla pokrýt spotřebu elektřiny ve všech budovách v majetku obce a dále snížit energetické náklady. Plánované instalované výkony jsou následující: ZŠ 11,83 kWp včetně bateriové akumulace o využitelné kapacitě 8,3 kWh a pro ČOV 24,75 kWp včetně bateriové akumulace o využitelné kapacitě 18,4 kWh.

Rekonstrukce bytových domů

Obec Klučenice však nezůstává na své cestě k energetické soběstačnosti jen u obnovitelné energie. Rovněž se zaměřuje na rekonstrukci svých bytových domů, což je krok, který mnoho obcí opomíjí. Tato opatření nejen že zlepšují kvalitu bydlení pro jejich občany, ale také pomáhají snižovat náklady na energie. I když náklady na energie v bytových domech obvykle platí nájemci, investice do energetické efektivity znamená nižší provozní náklady pro tyto domy. Klučenice tak ukazuje, že i malé obce mohou hrát aktivní roli v udržitelném bydlení a přispívat k celkové energetické efektivitě regionu.

Ocenění za úspěchy v třídění odpadu a projekty pro krajinu

Obec se může pyšnit úspěchy v oblasti třídění odpadu a ekologických projektů. Získala ocenění za efektivní třídění odpadu a také se aktivně zapojuje do projektů na zadržování vody v krajině a revitalizaci rybníků. Spolupracuje také na protipovodňových opatřeních, která zahrnují výstavbu „přemostění“ a přelivu na hrázi rybníka.

Energetika a odpady, na první pohled možná nesouvisející oblasti, se v obci Klučenice stávají spojencem v boji o environmentální udržitelnost. I při hledání energetických řešení totiž nelze opomíjet otázky odpadů a jeho správy. Klučenice si plně uvědomuje význam třídění odpadu a aktivně podporuje své občany k tomu, aby se stali součástí tohoto snahy. Investovala do nových kontejnerů na různé druhy odpadu, včetně bioodpadu a tetrapaku, a tím umožnila efektivní třídění odpadu. Navíc obec sama sbírá, třídí a zpracovává papír a plast, který následně odváží k dotřídění a recyklaci. Tímto způsobem Klučenice nejenže snižuje svoji ekologickou stopu, ale také podporuje principy environmentální udržitelnosti v rámci místního společenství. Zároveň se stává inspirací pro další obce, které chtějí proměnit svoje energetické úsilí ve prospěch životního prostředí a celkové udržitelnosti.

Toto několikanásobné využití místních zdrojů pro energetické potřeby a celkové environmentální uvažování obce ukazuje, že udržitelné energetické řešení může být spojeno s ohledem na životní prostředí a prospěchem pro místní ekonomiku. Obec slouží jako inspirace pro další komunity, které chtějí snížit své náklady na energii a zároveň chránit své přírodní zdroje.

Klučenice

Kraj Středočeský, okres Příbram
bioplynkafotovoltaikaobec2030soběstačná obecsoutěž

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote