soutěž
Cirkulární ekonomika, Dobrá praxe, Fotovoltaika, Komunitní energetika, Osvětlení, Soutěž, Soutěž - 3. ročník 2023, Voda, Zprávy z rurální energetiky

Na místě získat i využít: environmentální a energetická strategie obce Prosetín

Strategické přemýšlení obce a postup podle předem připraveného plánu v energetice a ochraně klimatu je naprosto esenciální složkou uvažování každé samosprávy. Přestože náhodně vygenerované nápady v energetice mohou na první pohled vypadat pěkně, jsou známy i případy, kdy nepřinesly kýžený efekt, natož rozumnou ekonomickou návratnost. Základem je tak mít dobý plán, vědět, kam chci směřovat, a dělat předem rozmyšlené a propočítané kroky. Naše obce jsou plné zdrojů – které ale buď nevyužíváme, nebo náročně logisticky vyvážíme a zpracováváme jinde. Ekonomicky i environmentálně by se vyplatilo uvažovat nad tím, jak se zdroji nakládat místně. Inspirací je obec Prosetín na Vysočině.

Text: Michal Vychroň, starosta obce Prosetín

Energetika a ochrana přírody jsou pro nás spojené nádoby. Veškeré dílčí kroky jsou pouze drobnými dílky komplexní mozaiky. Jejím základem je důkladná analýza výchozího stavu. Toto podívání se „pravdě do očí“ bylo pravděpodobně nejtěžší etapou. Člověk se musí naučit pracovat s myšlenkou, že něco, co dlouho fungovalo podle nás spolehlivě a dobře, ve skutečnosti zas až tak dobré nebylo. A to z obou pohledů – jak ekonomického, tak i environmentálního. Obojí, jak obecní kasu, tak i přírodu musíme ušetřit naší přirozené rozpínavosti. V energetice platí, že největší úspory dosáhneme tam, kde spotřeba neexistuje. Až po aplikaci tohoto přístupu přichází na řadu pokus o začlenění daného subsystému do nové energetické koncepce obce.

V našem okolí se nachází velké množství surovin, které lze využít – například biomasa je jednak hnojivem a jednak energetickou surovinou. Dřevní štěpku anebo čistírenské kaly v dnešní době ale nezpracovávávme, místo toho kupujeme suroviny, které musí být na místo nějak transportovány. Ať už kamionovou dopravou, nebo v případě energetiky prostřednictvím stovek kilometrů distribuční soustavy.

V obci Prosetín se tak snažíme jednak náklady na energie snížit, ale také pracovat na tom, jak být co nejvíce lokální. Jak „uzavřít kruh“, vyprodukovat si energie sami, sami zpracovat a sami spotřebovat.

Výměna veřejného osvětlení

Veřejné osvětlení v obci Prosetín byl živelně rostoucí organismus. Důkladnou pasportizací jsme odhalili 120 svítidel nejčastěji se sodíkovými výbojkami s celkovým příkonem cca 9 500 W a ročními náklady na údržbu cca 80 tis Kč. Po společné optimalizaci provedené s partnerem programu OBEC 2030, ČEZ ESCO, máme nyní 125 LED svítidel s příkonem 1 500 W a náklady na údržbu prozatím 0 Kč.

Využití důlních vod

V našem kraji se stále potýkáme po reliktech dobývání žuly. Jsou jimi významné přebytky povrchových vod. V rámci analýzy jsme ale zjistili naprostý paradox: obec trpí na různých místech nedostatkem vody! Pilotním projektem komplexního příběhu „Využívání důlních vod“ je právě odstartovaná akce „Regulace výšky hladiny lomu U Kreminů“ ve spolupráci s DIAMO s.p. Nyní probíhající projektové práce počítají s návrtem skalního masivu, uložením vodovodního přivaděče, uložení velké retenční nádrže pro akumulaci vody ve sportovním areálu obce a instalací větrného čerpadla coby turistického lákadla. Dosavadní způsob zalévání dvou fotbalových hřišť pitnou vodou, tak bude pouhou vzpomínkou.

Čistá energie pro ČOV a využití kalů

Splašková kanalizace a ČOV pro 1400 EO v sobě skrývá obrovský potenciál pro nasazení inovativních řešení. Roční náklad cca 300 tis Kč na elektřinu si přímo říká o instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu. Počítáme s tím, že zhruba třetinu elektřiny, kterou čistírna ročně potřebuje, by si vyrobila sama. Hledáme teď řešení, které by mělo co nejkratší ekonomickou návratnost. Aktuálně čekáme na Rozhodnutí o přidělení dotace pro projekt 20 kWp střešní elektrárny.

Druhým nejvyšším nákladem ČOV je likvidace čistírenských kalů, cca 250 tis Kč/rok. Zjištění aktuálního stavu v rámci úvodní analýzy bylo přímo šokující. Napříč celou republikou je využíván systém „převážení špinavé vody nákladními auty a vystavování faktur“. V reakci na toto odhalení jsme připravili projekt kalové koncovky pro odvodnění kalů, podali žádost a získali dotaci.

Na konci května budeme instalovat zařízení, které nám umožní realizovat další kroky. Cílem je, aby kal vůbec neopouštěl katastr naší obce. Máme potřebné know-how pro otestování dvou technologií v provozu malých ČOV (malá solární sušárna a produkce hmyzího proteinu). Z kalů můžeme vytvářet hnojivo, které bude zásobovat místní zemědělství. Vysušené kaly mohou rovněž být energetickou surovinou.

Malé vodní plochy

Opravy malých vodních nádrží jsou projektem, před kterým stojí, nebo který v nedávné době realizovala velká část obcí ČR. Nejinak je tomu v Prosetíně. Pilotní projekt – rybník za ZŠ – máme úspěšně za sebou. 50 let neudržovaný rybník byl využíván pro intenzivní chov ryb. Tato praxe byla obcí zastavena. Ze získané dotace byl rybník kompletně opraven a následně dán do správy dětskému rybářskému kroužku pod vedením obce. V mezičase jsme získali stavební povolení na druhou nádrž a čekáme na zajištění financování. Do roku 2026 chceme takto opravit všechny významné MVN v majetku obce.

Osud kamenolomu

Kamenolom Zárubka – Cejřov je pravděpodobně nejvýraznější subjekt v životě naší komunity. Obec explicitně deklaruje svou úctu a vděčnost za přítomnost granodioritu v našem katastru i potřebnost kamene coby zásadní suroviny nejen pro obec Prosetín. Považujeme za důležité, aby toto získávání suroviny a zároveň ekonomická činnost pokračovala nadále. Ale s ohledem na životní prostředí a životy obyvatel. Věříme, že tím odstartujeme diskuzi užitečnou pro mnoho lokalit napříč ČR.

Odvoláním k MŽP se nám podařilo proces obnovy těžby za nezměněných podmínek zastavit a nyní očekáváme zahájení debaty o skutečně účelném využívání přírodních zdrojů. Nevadí nám provoz jako takový, vadí nám jeho neekologičnost. Například pro dopravu se využívají kamiony namísto existující vlečky. Kamiony mají násobně vyšší ekologickou stopu, nehledě na to, že stav silnic je po takto extenzivním využití tristní. Opravy platí kraj, tedy občané. Víme, jak s kamenolomem pracovat, aby byl samozřejmě ekonomicky přínosný, ale zároveň aby bylo dosaženo co nejvyšších principů environmentální odpovědnosti.

Rozum a cit musejí být v rovnováze. Rozum je ekonomika a cit příroda a lidé.

Text: Michal Vychroň, starosta obce Prosetín

Prosetín

Okres Žďár nad Sázavou, Vysočina

Glosa OBEC 2030

Prosetín s projektem environmentálně-energetické strategie se účastní třetího ročníku soutěže OBEC 2030. Děkujeme panu starostovi Vychroňovi za tuto přihlášku, které si nesmírně vážíme. Jedna věc je, kolik prvků a „dílů mozaiky“ mají již v Prosetíně poskládáno. Vyměněné osvětlení, obnovené vodní plochy, naplánované fotovoltaické elektrárny i systém využití důlních vod pro potřeby obce. Daleko důležitější podle nás je ale to, že dopředu mají představu o tom, jak tato mozaika má vypadat. A to, že tato mozaika má být poskládána přímo obcí. Čistírenské kaly nebo biomasa se na místě produkují, proč je tedy na místě nezpracovat a nevyužít? Technologie známe, brání nám jen existující zvyklosti a někdy i neochota udělat něco nového. A nakonec, přiznejme si to – lobby velkých hráčů, kteří udělají vše proto, aby co nejmenší část ekonomiky (nejen v energetice) nepřešla do rukou malých společenství – společenství obcí a občanů. Ti tak musejí o své místo na slunci více bojovat a obec Prosetín nám ukazuje jak.

Na každé obci je to dobře poznat, jestli ty jednotlivé díky „lepí“ podle toho, co je zrovna akutně potřeba, nebo podle předem připravené koncepce. Poznáte to na první pohled na tom, jak obec a její okolí vypadá, ale poznáte to i podle rozpoložení a nálad jejích občanů. Vřele doporučujeme energetickou a klimatickou (a jakoukoliv další) koncepci nebrat nikoliv jako povinný dokument do šuplíku. Když už ji vytvářejte, vložte do ní velká očekávání. Přistupujte k ní jako k návrhu mozaiky, podobně jako Michelangello si nejprve utvořil nákresy, než začal reálně zdobit Sixtinskou kapli. Pokud hledáte inspiraci, vyražte třeba do Prosetína.

fotovoltaikaobec2030Prosetínsoběstačná obecveřejné osvětlenízadržování vody v krajině

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote