soutěž
Dobrá praxe, Dotace, Soutěž, Zprávy z rurální energetiky

Smart vyjednávání s přírodními živly. Protipovodňová opatření obce Pustá Kamenice.

Ať se snažíme jak chceme, přírodní živly stále neovládáme. Postupně se s nimi učíme alespoň „vyjednávat“. Umíme se na ně připravit a když nečekaně přijdou, dovedeme se podle toho zachovat. Opět platí to, co říkáme všude jinde – od energetiky po obnovu krajiny. Dobře naplánovaný systém násobně převyšuje smysluplností soubor náhodně a dle aktuální potřeby dělaných opatření. Řešit povoděň, když už přišla, je prostě pozdě. Jak se připravit, to ukazuje dobrá praxe obce Pustá Kamenice. Za text tohoto příspěvku děkujeme jejímu starostovi, Jaroslavu Sklenářovi.

Protipovodňový plán

Protipovodňová opatření obec Pustá Kamenice realizovala v období let 2019-2021. V rámci tohoto projektu byl také zpracován digitální povodňový plán a instalován výstražný a varovný systém po celé obci. Povodňový plán je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území obce. Řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve správním území obce a zaplavením nemovitostí při povodni.

Dokument je přínosem při koordinační činnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a díky webovému rozhraní, kde je umístěna grafická část povodňového plánu. Je přínosem pro samotnou obec a její obyvatele při vyhledávání informací i v době mimo povodňové situace. Digitální povodňový plán umožňuje oproti klasickému publikování (tištěná verze nebo elektronická verze) mnohem větší míru provázanosti obsahu pomocí odkazů – jak mezi jednotlivými částmi textu, tak mezi grafickou částí (mapovými pohledy).

Mapové podklady

Mapové podklady mohou zobrazit konkrétní navolený obsah jednotlivých prvků a tím vhodně pomoci při rychlém vyhledávání informací. Odkazem lze databází mapového serveru zobrazit i potřebné informace (např. tabulky). Projekt řešil i instalaci rozhlasové ústředny M.I.R. klasik III, která slouží k dálkovému nebo místnímu vyhlašování JSVV, ale může být použita také pro standardní hlášení potřebných pro běžný chod obce. Systém přenosu je bezdrátový a zvláštní důraz je kladen na zálohování celého systému, aby jej bylo možno použít i v krizových situacích.

Rozhlas umožňuje provést hlášení do celé obce, nebo lze provést hlášení pouze do jednotlivých zón nebo i jednotlivých hlásičů, pro které je toto hlášení aktuální. Vysílací ústředna je umístěna na obecním úřadě, odkud se provádí hlášení. Bezdrátová přijímací místa jsou umístěna většinou na sloupech veřejného osvětlení (odkud jsou napájená). Převádějí přijímaný rádiový signál na akustický a pomocí tlakových reproduktorů šíří hlášení a výstražné signály do svého okolí. Bezdrátových hlásičů s obousměrným digitálním přenosem je 22 ks. Tlakových reproduktorů bylo nainstalováno 60 ks.U obecního úřadu na Kamenické vodě je nainstalována vodoměrná stanice s ultrazvukovou sondou a vodotečná lať. Druhá vodotečná lať je umístěna v přepadovém odtoku u místního rybníka.

Součástí celého projektu byla i dodávka elektrocentrály, která by byla použita v důsledku dlouhodobého výpadku elektrického proudu. Občané obce by tak rozhlasem dostávaly informace i v případě výpadku elektrické energie. Další součástí projektu je i umístění lokálního výstražného systému, který se skládá z vodoměrné stanice s ultrazvukovým snímačem pro měření vodních stavů, nevyhřívanou srážkoměrnou stanicí pro měření kapalných srážek a vodočtu pro měření vodních stavů.

Realizace

Projekt byl dokončen v říjnu 2021, v srpnu 2022 proběhlo jeho závěrečné vyhodnocení a byl spolufinancován za přispění dotace z Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady na projekt včetně digitálního povodňového plánu byly 1 596 339,-Kč, z toho dotace od SFŽP byla 1. 058 257,-Kč.

Pustá Kamenice

Okres Svitavy, Pardubický kraj

Text: Jaroslav Sklenář, starosta obce Pustá Kamenice
Foto: Archiv obce

obec2030protipovodňový plánPustá Kamenicesmart village

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote