soutěž
Cirkulární ekonomika, Novinky, Soutěž, Soutěž 2022, Voda

Ochrana klimatu podle dobře připraveného plánu. Dobrá praxe obce Vohančice na Jižní Moravě.

V energetice i v ochraně klimatu platí jedno zásadní pravidlo: smysl dává komplexní systém na sebe navazujících opatření tvořených podle předem připravené strategie, spíše než náhodné kroky realizované podle toho, co je zrovna potřeba (respektive, co zrovna hoří). Ukázkový krajinný plán pro posílení biodiverzity i zkvalitnění ekosystému mají v obci Vohančice v Jihomoravském kraji. Za ukázkový text o řešení děkujeme Petru Šústalovi z MAS Brána Vysočiny.

Obec řeší environmentální péči o své území komplexně. Připravila a realizuje soubor projektů orientovaných na posílení biodiverzity, zkvalitnění ekosystémových služeb stávajících krajinných komponent, zadržení vody v krajině a protierozní opatření. První z dílčích projektů vznikly jako rekce na erozně neutěšený stav zemědělských ploch nad obcí, kde splachy z výrazných dešťů smývaly z prudkých svahů ornici a ohrožovaly i zástavbu.

Tisíce nových rostlin

Za tříleté období bylo různými travními směsmi oseto cca 43 ha erozně nejohroženějších ploch na území katastru obce. Byla doplněna cestní síť v pěti polohách v celkové délce 2,2 km. Ta zpřístupnila pozemky a rozčlenila krajinu vegetačními pásy s doprovodnou zelení. Obec vysadila v intravilánu na 124 kusů stromů, 2 460 ks keřů a 1 682 ks trvalek. Druhová skladba rostlinného materiálu se přizpůsobila klimatickým podmínkám a konfiguraci terénu. Ve volné krajině pak obec osadila 278 ks stromů doprovázejících nové cesty, stávající silniční síť a vnášejících do zaloučených ploch autochtonní dřeviny komponované jako solitéry, menší shluky až drobné remízy.

Část výsadeb bylo realizováno jako obecní sady (více než 100 ks ovocných dřevin). V roce 2022 byly vybudovány 2 protierozní valy pro zadržení vody v krajině. Ke každému projektu je vypracována projektová dokumentace. Navrhli ji odborníci na krajinu, na projekční a inženýrskou činnost, i zahradní specialisté. Obec pro následující období zpracovala krajinný plán, který předurčil řadu dalších projektů včetně možných adaptací lesních porostů a nových ploch určených pro zadržení vody v území a zvýšení biodiverzity. Přečíst si jej můžete na: https://www.vohancice.cz/obec/krajinny-plan/).

Vohančice

Okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj

Text: Petr Šústal, MAS Brána Vysočiny
Fotografie: archiv autora

obec2030soutěžVohančice

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

soutěž