soutěž
Cirkulární ekonomika, Soutěž, Voda, Zprávy z rurální energetiky

Ochrana klimatu podle dobře připraveného plánu. Dobrá praxe obce Vohančice na Jižní Moravě.

V energetice i v ochraně klimatu platí jedno zásadní pravidlo: smysl dává komplexní systém na sebe navazujících opatření tvořených podle předem připravené strategie, spíše než náhodné kroky realizované podle toho, co je zrovna potřeba (respektive, co zrovna hoří). Ukázkový krajinný plán pro posílení biodiverzity i zkvalitnění ekosystému mají v obci Vohančice v Jihomoravském kraji. Za ukázkový text o řešení děkujeme Petru Šústalovi z MAS Brána Vysočiny.

Obec řeší environmentální péči o své území komplexně. Připravila a realizuje soubor projektů orientovaných na posílení biodiverzity, zkvalitnění ekosystémových služeb stávajících krajinných komponent, zadržení vody v krajině a protierozní opatření. První z dílčích projektů vznikly jako rekce na erozně neutěšený stav zemědělských ploch nad obcí, kde splachy z výrazných dešťů smývaly z prudkých svahů ornici a ohrožovaly i zástavbu.

Tisíce nových rostlin

Za tříleté období bylo různými travními směsmi oseto cca 43 ha erozně nejohroženějších ploch na území katastru obce. Byla doplněna cestní síť v pěti polohách v celkové délce 2,2 km. Ta zpřístupnila pozemky a rozčlenila krajinu vegetačními pásy s doprovodnou zelení. Obec vysadila v intravilánu na 124 kusů stromů, 2 460 ks keřů a 1 682 ks trvalek. Druhová skladba rostlinného materiálu se přizpůsobila klimatickým podmínkám a konfiguraci terénu. Ve volné krajině pak obec osadila 278 ks stromů doprovázejících nové cesty, stávající silniční síť a vnášejících do zaloučených ploch autochtonní dřeviny komponované jako solitéry, menší shluky až drobné remízy.

Část výsadeb bylo realizováno jako obecní sady (více než 100 ks ovocných dřevin). V roce 2022 byly vybudovány 2 protierozní valy pro zadržení vody v krajině. Ke každému projektu je vypracována projektová dokumentace. Navrhli ji odborníci na krajinu, na projekční a inženýrskou činnost, i zahradní specialisté. Obec pro následující období zpracovala krajinný plán, který předurčil řadu dalších projektů včetně možných adaptací lesních porostů a nových ploch určených pro zadržení vody v území a zvýšení biodiverzity. Přečíst si jej můžete na: https://www.vohancice.cz/obec/krajinny-plan/).

Vohančice

Okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj

Text: Petr Šústal, MAS Brána Vysočiny
Fotografie: archiv autora

obec2030soutěžVohančice

Michal Svoboda

Konzultant udržitelné energetiky SMS ČR, NS MAS. Manažer a spoluzakladatel projektu OBEC 2030. Energetický koordinátor MAS Český sever. Public speaker a propagátor komunitní energetiky.

Zásady používání cookies
Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám. Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek. Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů. Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby. Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..
Youtube
Vimeo
Google Maps
Spotify
Sound Cloud
Get a Quote